Gallery > Objects

Yin Yang Guitar
Yin Yang Guitar
oil paint on electric guitar